زاد روز

زاده اسفندم روزهای سپید و سرد
و زاده ی روزی که یادآور بهار است
بهاری سبز و لطیف
بهاری زیبا که عشق را همراه می آورد
روزگاری دلم مانند فصلم سپید و پاک بود
روزگاری وجودم سبز و لطیف و زیبا بود
من زاده آتشم،روزی پر از شادی
شادی ای از تغییر زیبا از سپیدی به سبزی
تغییری از گذشته کهنه به آینده ای تازه
روزی که سال نو را ،فصل نو را
و زندگی دوباره زمین را نوید میدهد
حال درونم آتش است آتش سرخی
آتشی که پاک است و پاک می کند
درون را، برونم را،عشقم را
آریو 23-12-1367 تا 23-12-1391


/ 0 نظر / 12 بازدید