جاده

من راهی شدم در مسیری که نه انتهای دارد و نه راه بازگشتی
تنها راه جدای از این مسیر گودال های خاطرات است
گودال های که من را تنها می کنند با خاطراتت
و تنها خوبیشان این است که جاده را از دست من خلاص می کنند
اینک لبه گودالی عمیق از خاطرات ایستاده ام
می خوام جاده را رها سازم از دست خود
جاده ای که قرار بود مرا به تو برساند
جاده ای از جنس بودن،شاد بودن،زیستن
جاده ای پر از زندگی
                                                                        آریو!i!i!i!

/ 2 نظر / 8 بازدید

قشنگ مینویسیا...

بخاطره...

قشنگ مینویسیا...