ارزش زمان

ارزش یک سال را دانش آموزی که مردود شده ، می داند.
ارزش یک ماه را مادری که فرزندی ...نارس به دنیا آورده، می داند.
ارزش یک هفته را سردبیر یک هفته نامه ، می داند.
ارزش یک ساعت را عاشقی که انتظار معشوق را می کشد ،
ارزش یک دقیقه را شخصی که از قطار جا مانده... ،
ارزش یک ثانیه را آنکه از تصادفی مرگبار جان به در برده، می داند…
.
.
.
.
باز به خاطر بیاورید که زمان به خاطر هیچ کس منتظر نمی ماند

/ 0 نظر / 6 بازدید