اشوزدنگهه(اسطوره شش هزار ساله)

چگونه باید آغاز کرد چیزی را که آغازی ندارد؟

چگونه باید گفت آنچه را که نیست و هست....

جهان را مرا.

چقدر دشوار است وقتی نمی دانی و نمی دانی و نمی دانی و در عوض تنها یک بار می دانی!

پاسخ دیواری نامریی ست به امتداد من از هر سو اما من آغاز می کنم و بزرگترین کوشش بشری را پی میگیرم .

این سفری  ست در من جهان از دریچه ی من.

چگونه باید پایان داد چیزی را که پایانی ندارد؟!

**************************************************************

خداپرست راستین کسی ست که همه ی کائنات از کفر و شرک و ایمان به یکسان بر ایمان او بیفزایند.

*************************************************************

زندگی

ارزش"خلاف پیمودن را ندارد.

این را خردمندان به سرعت در می یابند و به کار میگیرند.

اما کج خردان کژ زندگی می کنند چون نمی دانند چرا نباید چنیین کنند!

*************************************************************


/ 0 نظر / 9 بازدید