ماه آسمان

خدایا چندیست ماه در آسمانم نیست
تنها خاطراتش را ذهن و دل و چشم دارم
هرشب ماه را می بینم ولی از روی تصویر حافظه 
خدایا ماه که نیست چرا ستاره ها را هم جمع نمی کنی
ستاره ها چشمک می زنند ولی نوری ندارند در برابر ماه من
خدایا ستاره ها را بردار چون کارشان شده زخم زدن به این آسمان
ماه که انگار باز نخواهد گشت به آسمان،پس ستاره به چه کار می آید
خدایا آسمان بی ماه، بی ستاره زیبا است. اما آسمان با ماه و بی ستاره شاهکار
خدایا چندیست ماهم دیگر در آسمان نیست مگر ماه من نیست پس چرا نیست

آریو

/ 0 نظر / 14 بازدید