گذر زمان

ساعت ها گذر می کنند از پی گذشت ثانیه ها
و عمر می گذرد و از آن کم می شود در حالی که به آن افزوده شده
خاطرات شکل می گیرند در پس اتفاقات و فراموش می شوند در اثر اتفاقات
و این گونه است که همه چیز می آید و می رود
و فراموش می شود که کسی آمده است است و کسی رفته است
و من هنوز در فکر اینم که تو کی آمدی و کی رفتی و کی می خواهی فراموش شوی
آری هنوز در فکر اینم که کی می خواهی فراموش شوی
آریو

/ 0 نظر / 7 بازدید