روزها

دیروز را در سکوت گذراندم به امید فریاد امروز
امروز فریاد را فرو بردم به خاطر ترس از فردای بی او،و امروز هم گذشت
فردا را به چه امیدی بگذرانم،به امید دیدار چشم هایش ؟؟؟
چشمانش که به سردی به من می نگرد
من فردا را خواهم گذراند با یاد او
من فردا را خواهم گذراند همان گونه که هر روز را گذراندم
آری روز ها می گذرد ولی مهم چگونه گذراندن این روزهاست
روزی که با شادی به اتمام رسد با روزی پر از غم یکی نیست
روز های من می گذرد یکی پس از دیگری با غم
روزهایت شاد
                                                                                         آریو!i!i!i!

/ 0 نظر / 6 بازدید