آسمان خبر از غصه و غم می دهی

آسمان خبر از غصه و غم می دهی
از هوایت مرا تنها ماتم می دهی
آسمان می باری که غمم خاموش کنی
یا که غصه ام افزون کنی
آسمان ببار که بارشت را بهانه کنم
برای بارش های شبانه ام
نمیدانم چه شده که برای گریه هم بهانه می خوام
تو بهانه ی گریه هایم باش
تا حداقل این اشک ها به هدر نرفته باشد
تو که بهانه باشی اشک را هم زیباست
اشک بارشی زیباست وقتی تو بهانه باشی
                                                           آریو!i!i!i!

/ 1 نظر / 10 بازدید