فرشته من

فرشته کاش به کنارم می آمدی
و بال هایت را برایم باز میکردی
می خواهم سر بر روی شانه هایت بگذارم
سر بگذارم و چشمانم را ببندم تا شاید 
بگذرد از من این هجوم درد،این هجوم خاطره

نفس هایت را آرزو دارم تا شاید مسکنی شود برای دردهایم
صدایت را آرزو دارم برای فراری دادن هجوم خاطراتت
چشمانت را آرزو دارم 
چون هنوز چشمانم در آرزوی دیدار بهشت اند
تو را آرزو دارم فرشته من

تو را می خواهم
تو را که نمی دانم چرا اهل زمینی
ولی میدانم که تو هدیه خدا به اهل زمینی
ای کاش در کنارم بودی
فرشته من

آریو

/ 0 نظر / 17 بازدید